Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2020

Reposted fromshakeme shakeme viabeattman beattman
6625 8eaa 420
Reposted fromshakeme shakeme viabeattman beattman
8730 fcb2 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabeattman beattman
7702 d8e5 420
Reposted frommsofall msofall viaifuhavetoask ifuhavetoask
Świat stał się bliski międzykontynentalnie, daleki natomiast - międzyludzko. Ludzie przestają ze sobą rozmawiać, oni klikają. Umiera podstawowa wartość ludzka i społeczna, umiejętność rozmowy. Tej na żywo. Zapamiętaj, człowiek potrzebuje człowieka, nie telefonu. Nie jestem onlinem, jestem człowiekiem.
— "Zatrzymany"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafoodforsoul foodforsoul
Nie traktuj siebie zbyt surowo. Ułóż sobie życie i przeżyj je. W pełni. Tylko tyle możesz zrobić. Nie wymażesz przeszłości, ale możesz zadbać o to, żeby nie żyć pod jej dyktando w przyszłości. Karanie siebie nic nie zmieni. A i tak już wystarczająco długo to robiłaś.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafoodforsoul foodforsoul
6742 022c 420
Reposted fromCryMeARiver CryMeARiver viafoodforsoul foodforsoul
Reposted fromshakeme shakeme viadzony dzony
4986 a546 420
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viamikrokosmos mikrokosmos
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
6601 68bd
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viamikrokosmos mikrokosmos
8538 b4ed 420
Reposted frommakle makle viamikrokosmos mikrokosmos
9569 2a6a 420
Reposted fromamphetamine amphetamine viamikrokosmos mikrokosmos
Reposted fromshakeme shakeme vialeksandra leksandra

January 18 2020

0739 74b5 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl