Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2018

5987 760d 420
Reposted fromfungi fungi viadobby dobby
3879 3f4f 420
8893 28fc 420
Reposted frommoai moai viabeattman beattman
1353 2e3b 420
Reposted fromhalucine halucine viapantaloniara pantaloniara
6344 5307 420
Reposted frombrumous brumous viapantaloniara pantaloniara
0663 cc0b 420
 
Reposted fromtheoffice theoffice viapantaloniara pantaloniara
5028 bf93 420
Reposted fromtfu tfu viapantaloniara pantaloniara
3854 7b79 420
Reposted fromodnowa odnowa viapantaloniara pantaloniara
9458 75fc 420
Reposted fromkaraibski karaibski viapantaloniara pantaloniara
9836 1cf3 420
Reposted from777727772 777727772 viapantaloniara pantaloniara
6384 b526 420
Reposted fromSkydelan Skydelan viapantaloniara pantaloniara
4599 a876 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaxannabelle xannabelle
Biorę ją za podbródek i jeszcze raz całuję, i mówię, że mam nadzieję, że to będzie częściej niż czasami, i że myślę o niej w każdej minucie, i że oddałbym tysiąc minut za jedną minutę z nią. Takich słów nigdy nikomu nie mówiłem i nie wiedziałem, że noszę je w sobie.
— Suzanne Kingsbury – Lato kiedy kochał mnie Fletcher Greel
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaxannabelle xannabelle
Kto ciebie ukochać będzie umiał?
— Myslovitz - Peggy Brown
Reposted fromlifeless lifeless viaxannabelle xannabelle
5430 08cb 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxannabelle xannabelle
2867 ddb8 420

The Edge of Love (2008)

Reposted fromtwice twice viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl