Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

6619 95fe 420
26.
Reposted fromrozpierdolwglowie rozpierdolwglowie viazyrafa zyrafa
0422 cd22 420
Cały ten niesamowity świat ma tysiące, miliony i miliardy barw, twarz, uczuć, myśli, doświadczeń, które ułożą się i tak w jedną całość. 
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Bo On zadaje takie pytania, których nikt wcześniej nie zadawał...

Człowiek będzie zaciekle bronił błędów, które pokochał.

Do dojrzałego związku trzeba dojrzałych ludzi, tego nie przeskoczysz.
— dorośliśmy

//07.07.2017

sztambuch:

nie taki był plan

nie miałem się
w tobie 
zakochać

i nie miałem
czekać
przez cały dzień

na wiadomość
od ciebie

m.m

Nie wiem czemu nie chcesz przestać mi się śnić
Skoro dziś nie znaczymy dla siebie nic
— Rozbójnik Alibaba & Bezczel "Byłaś serca biciem"
Czy kiedykolwiek pragnąłeś czegoś tak, że nie chciałeś tego popsuć nadzieją? 
— Jodi Picoult
Reposted frommefir mefir viagorzkiewspomnienia gorzkiewspomnienia
7475 b745 420
6986 65c3 420
Reposted fromwindingroads windingroads viakikkeer kikkeer

July 19 2017

1579 1dc5 420
Reposted fromnyaako nyaako viaTokyoMEWS TokyoMEWS
1339 685a 420
Reposted fromkaiee kaiee viaTokyoMEWS TokyoMEWS
Reposted fromgruetze gruetze viaTokyoMEWS TokyoMEWS
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl