Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

1233 2f7c 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabeattman beattman
1316 39ba 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabeattman beattman
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
2458 9dcd 420
Brakuje między nami rozmowy, jednej szczerej rozmowy...
6063 fbdf 420
soup navigation
Reposted fromnerdanel nerdanel viadzony dzony
0586 b465 420
Reposted frompatos patos
4635 ac43 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viadzony dzony
0750 20d6 420
Reposted fromerithe erithe viadzony dzony

June 15 2017

8499 ba25 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapatos patos
5939 86ec 420
Reposted fromretro-girl retro-girl vialaparisienne laparisienne
5122 9c34 420
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth vialaparisienne laparisienne
3325 3a71 420
Reposted fromtagira tagira vialaparisienne laparisienne
4114 ab9d 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl