Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

2616 43b5 420
Reposted frompieprzycto pieprzycto
2367 a943 420
Reposted frompieprzycto pieprzycto
8176 4788 420
Reposted frompieprzycto pieprzycto
6711 923c 420
Reposted frompieprzycto pieprzycto
kto by pomyślał, że obejrzenie filmu o dziwnej dziewczynie, która znajduje równie dziwnego faceta, który ją w pełni akceptuje pozwoli mi uwierzyć, że czeka mnie to samo. o ja naiwna
— FYA
Reposted fromfuckyall fuckyall
0742 f669
sleep
Reposted fromCarridwen Carridwen viafuckyall fuckyall
Nasze miejsce jest tutaj, w nocy, bez nikogo.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viafuckyall fuckyall
1352 f669 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafuckyall fuckyall

February 24 2017

Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viaKisune Kisune
7269 0f77 420
Reposted fromMatalisman Matalisman viaKisune Kisune
9017 a9e7 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaKisune Kisune
Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto.
— Władysław Bartoszewski
Reposted fromkyte kyte viaterazjestlato terazjestlato
"You’ve been in a happy relationship with your wife for more than 20 years…it’s a rare thing in the Showbiz, so, what is your secret?"
Reposted frommikkelsen mikkelsen viaxanabelle xanabelle
Żeby sięgnąć po to, czego chcesz od życia,
musisz uciszyć swoich krytyków,
zaczynając od tego największego:
-siebie samego
— Regina Brett
Reposted byterazjestlatofuckyall
5311 5440 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath
3305 897c 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl