Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2018

4556 7be3 420
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viadzony dzony
0284 6bd2

rifleweeb:

originallostwolf:

He watches over us

thank you blyatman

Reposted fromnulchar nulchar viadzony dzony
4336 2d93 420

dreamingofgoingthere:

Budapest, Hungary

1446 9996 420
Reposted fromzur887 zur887 viapersona-non-grata persona-non-grata
6371 b548 420
Reposted fromSylvka Sylvka viapersona-non-grata persona-non-grata

- Trzy dni - rzekła. - Cóż to jest? 
- Trzy dni - powtórzył. Uśmiechnął się. - Mój Boże, trzy dni. Wyobrażenia nie masz, ile się może pozmieniać przez trzy dni. To strasznie długo.
- Cóż to jest trzy dni wobec całego życia? 
- Wiele. Czasem wszystko można stracić przez trzy dni.

— Hłasko
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaflesz flesz
0765 4bdb 420
Reposted fromwestwood westwood viaflesz flesz
3993 9613 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viatwice twice
5980 829b 420
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viatwice twice
9482 0640 420
Reposted fromniezwykla niezwykla viatwice twice
Reposted fromshakeme shakeme viabeattman beattman
Reposted frombluuu bluuu viabeattman beattman
4472 6880 420

Edvard Munch - Consolation. 

Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen viapatos patos
Są ludzie, przy których wszystkie zegarki chodzą nam zbyt szybko i każda noc jest za krótka na sen.
— Tomek Tomczyk - Kominek
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamisieq misieq
7229 a772 420
Reposted fromprzegrany przegrany viamisieq misieq
2514 9268 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl