Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

9530 f792 420
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaDeathlylost Deathlylost

December 04 2017

4205 1bc9 420
Reposted fromslodziak slodziak viaarwenan1 arwenan1
8571 0446 420
Reposted fromcourtney97 courtney97 viarabarbarowy rabarbarowy

November 30 2017

8307 3204 420
Reposted fromcourtney97 courtney97 viabeattman beattman
4601 5ef7 420
Podobno ludzie nie mogą spać kiedy się boją. Ale przychodzi taki moment, kiedy rzeczywistość staje się nie do zniesienia i wtedy właśnie śpi się dużo. Bo jak się śpi to nie trzeba się martwić, nie trzeba się bać, nie trzeba podejmować decyzji.
— śpię dużo
Widocznie seks stał się bardziej dostępny od przytulania. coś w stylu, bliskość i poczucie bezpieczeństwa jest czymś co znacznie trudniej znaleźć.

November 29 2017

2079 9d47 420
Reposted fromsavatage savatage viatwice twice
Już wiem tamten czas minął bezpowrotnie. Kolejne dni idą z kolejną zimą mróz za oknem, z kolejną zimą znów samotnie.
Reposted fromorchis orchis viapersona-non-grata persona-non-grata
9139 c61a 420
mam manie prześladowczą, chcę tylko spotkać Cię znów
— Kartky
Reposted frommefir mefir viapersona-non-grata persona-non-grata
8025 bae1 420
Reposted fromdivi divi viaDeathlylost Deathlylost
4693 e295 420
Reposted fromgive--me--love give--me--love viabeattman beattman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl