Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2019

7284 d641 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viazyrafa zyrafa
7281 6586 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viazyrafa zyrafa
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromobliviate obliviate viazyrafa zyrafa
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viazyrafa zyrafa
Jestem zmęczony i nie mam ochoty strasznie za czymś tęsknić.
— Herta Muller
Reposted fromsfeter sfeter viabeattman beattman
5673 9b81 420
Reposted fromslodziak slodziak viabeattman beattman

November 30 2019

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viadzony dzony
5146 d6a1 420
Reposted frompiehus piehus viaphilomath philomath

November 29 2019

9621 a9ea 420
Reposted fromrubinek rubinek viadzony dzony

November 28 2019

5066 27e0 420
Reposted fromikhakima ikhakima viadzony dzony
0760 afa9 420
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viadzony dzony
8289 2dbd 420
Reposted fromnyaako nyaako viaTokyoMEWS TokyoMEWS
8473 acf0 420
Reposted fromnyaako nyaako viadzony dzony
8346 bc57 420
Reposted fromnyaako nyaako viaTokyoMEWS TokyoMEWS
Reposted fromworst-case worst-case viadzony dzony
0215 402d 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viadzony dzony

November 26 2019

1087 00a5 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl