Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski

June 24 2017

1492 c207 420
Reposted frommessclew messclew viabeattman beattman
4782 973e 420
Reposted fromnyaako nyaako viabeattman beattman
5184 7771 420
Reposted fromdobby dobby viapersona-non-grata persona-non-grata
W życiu przychodzi taki moment, gdy uświadamiasz sobie, że wszystko na co czekałeś jako dziecko, powinno było już się wydarzyć.
— lanforme.soup.
5636 7a1c 420
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viakrzysk krzysk
Reposted fromheima heima viakrzysk krzysk
1832 2ee1 420
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
2435 788f 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viakrzysk krzysk
3114 eee6 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrzysk krzysk
5805 909a 420
Reposted fromorendasophie orendasophie viakrzysk krzysk
4772 d2f6 420
Reposted fromnyaako nyaako viadzony dzony
8259 4039 420
Reposted fromtfu tfu viaalicemeow alicemeow
2300 13d0 420
Reposted fromsz sz viaalicemeow alicemeow
"works perfectly"
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viaalicemeow alicemeow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl